Privacy Policy

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25-5-2018) hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stadsmuur verwerkt van haar leden. Indien je een lidmaatschap afsluit  (of hebt gesloten) of je persoonsgegevens om een andere reden aan Stadsmuur (hebt) verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. We raden je aan om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Stadsmuur, gevestigd aan Van Rosenburgweg 52 te Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stadsmuur
Van Rosenburgweg 52
6537 TM Nijmegen
024 3443310
Info@stadsmuur.com
KvK nummer 89571924

Persoonsgegevens
Stadsmuur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt (hebt). We beperken dit tot wat redelijkerwijs noodzakelijk is om onze diensten te kunnen aanbieden aan personen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Foto
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer (alleen bij automatische incasso

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stadsmuur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadsmur.com , en verzoek ons om deze informatie te verwijderen.

Doel van verwerken van persoonsgegevens

Stadsmuur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het kunnen toekennen van rechten of tegoeden aan individuele personen.
• Als hulp- en controlemiddel bij het innen van persoonsgebonden tegoeden en/of rechten.
• Het innen van betalingen via automatische incasso of andere persoonsgebonden betalingen.
• Het aanbieden van onze producten en diensten.
• Het afhandelen van jouw betaling van afgenomen producten en diensten.
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Je te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten.
• Het aanvragen van diverse klimvaardigheidsbewijzen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stadsmuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stadsmuur) tussen zit.

Programma’s

Stadsmuur gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. Dewi online
  Dewi online wordt gebruikt voor het registreren van producten en diensten die wij aanbieden en het verwerken van de betalingen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers na ingelogd te zijn.
 2. Google drive

Google drive wordt gebruikt voor het bijhouden van inschrijflijsten voor de diverse cursussen en trainingen die wij aanbieden. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers.

 1. Website

De gegevens die op het contactformulier van onze website www.Stadsmuur.com ingevuld worden, worden alleen gebruikt om op verzoek contact op te nemen met de betreffende klant. De gegevens die ingevuld worden op de inschrijfformulieren zullen gebruikt worden om de klant voor de gewenste cursus in te schrijven. Deze gegevens worden via de mail naar ons gestuurd en zijn alleen toegankelijk voor enkele medewerkers.

 

 1. NKBV
  De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) is de instantie die de klimvaardigheidsbewijzen uitreikt. Voor het aanvragen van een klimvaardigheidsbewijs delen wij de volgende gegevens met de NKBV: soort cursus, startdatum cursus, cursuslocatie, omschrijving cursus, naam van de organisatie die de cursus geeft, voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, factuuradres, verzendadres, relatienummer. De NKBV is verantwoordelijke voor deze verwerking. Voor meer informatie verwijzen wij naar hun privacyverklaring

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stadsmuur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de eerder genoemde persoonsgegevens:

 1. Dewi online
  5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap en/of het verbruiken van de laatste toegang van een strippenkaart mits er geen openstaande tegoeden/schulden meer bestaan. Binnen deze termijn is het dus niet nodig om opnieuw in te schrijven voor een nieuw lidmaatschap of strippenkaart.
 2. Google drive
  Inschrijflijsten zullen uiterlijk 2 jaar na het volgen van de cursus/training verwijderd worden.
 3. Website
  De informatie van de formulieren zal uiterlijk na 2 jaar verwijderd worden.

Stadsmuur verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
• Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stadsmuur passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
• Voor de verwerking van de persoonsgegevens en de uitvoering van bedrijfsmatige processen maakt Stadsmuur gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst voor zover nodig. Deze verwerkers zijn Dewi (lidmaatschappen), NKBV (klimvaardigheidsbewijzen), HoKa (administratiekantoor) en Hostnet (website).

De website van Stadsmuur gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om deze te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stadsmuur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stadsmuur.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Stadsmuur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Stadsmuur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via Info@stadsmuur.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.