Algemene voorwaarden

Artikel 1  Begripsomschrijving

 1. ‘Stadsmuur Nijmegen’ is de handelsnaam van De Stadsmuur B.V. voor de sportaccommodatie, die worden geëxploiteerd aan de Van Rosenburgweg 52 te Nijmegen. De Stadsmuur B.V. is statutair gevestigd te Nijmegen.
  2.Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven sportaccommodatie gebruik maken.
  3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Stadsmuur Nijmegen.

Artikel 2  Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Stadsmuur Nijmegen welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de klimwanden. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
  2.Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
  3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
  4. De veiligheidsregels staan omschreven in de huisregels.

Artikel 3  Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
  2.Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van sportactiviteiten bij de balie.
  3. Actieve bezoekers t/m 16 jaar hebben slechts toegang tot de sportfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
  4. Zelfstandig sportklimmen (waaronder indoor toprope, indoor voorklimmen of klimmen met behulp van auto belay) is toegestaan vanaf 16 jaar. Voor elke vorm van zelfstandig sporten hanteert Stadsmuur Nijmegen competentie- en toelatingseisen.
  5. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
  6. Stadsmuur Nijmegen is gerechtigd openingstijden zelf te bepalen en bezoekduur te beperken.
  7. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en 2 jaar geldig vanaf datum van aankoop.
  8. Automatische incasso van de lidmaatschappen vindt plaats aan het begin of rond de 15e van iedere maand. Er vindt van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats.
  9. Stadsmuur Nijmegen behoudt zich het recht voor om periodiek een prijswijziging door te voeren na een voorafgaande kennisgeving via nieuwsbrief / email of anderszins.
  10. Stadsmuur Nijmegen heeft het recht om groepsreserveringen te annuleren indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf afgesproken aantal deelnemers.
  11. Bij wijziging of annulering van reserveringen minder dan 48 uur voorafgaand aan de afgesproken tijd wordt het afgesproken bedrag onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 4  Verwijdering en uitsluiting

Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Stadsmuur Nijmegen niet houden aan de algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften en/of huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd. Bij herhaling kan Stadsmuur Nijmegen besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5  Aansprakelijkheid

 1. Stadsmuur Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door, verband houdt met of voortvloeit uit:
 • Ontoereikende conditie en/of gezondheid van Actieve bezoekers.
 • Overschatting van vermogens van Actieve bezoekers.
 • Het bewust negeren van aanwijzingen en/of instructies door Actieve bezoekers.
 1. Stadsmuur Nijmegen is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Stadsmuur Nijmegen ooit aansprakelijk voor letselschade of schade toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen klimmaterialen.
  3.Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door Bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Stadsmuur Nijmegen. Personeelsleden van Stadsmuur Nijmegen zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Stadsmuur Nijmegen geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
  4. Stadsmuur Nijmegen aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Stadsmuur Nijmegen geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Stadsmuur Nijmegen kan worden toegerekend.
  5. Stadsmuur Nijmegen levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Stadsmuur Nijmegen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van werknemers, dan wel geheel of gedeeltelijk aan die werknemers is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de werknemer.
  6. Indien Stadsmuur Nijmegen op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn, zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Stadsmuur Nijmegen is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Stadsmuur Nijmegen niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Stadsmuur Nijmegen, is de aansprakelijkheid van Stadsmuur Nijmegen beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

Artikel 6  Privacy

Bezoeker geeft Stadsmuur Nijmegen uitdrukkelijk toestemming tot verwerking van zijn gegevens door middel van het aangaan van een overeenkomst zoals inschrijving bij Stadsmuur Nijmegen. Stadsmuur Nijmegen verwerkt gegevens volgens de dan geldende Privacy Verklaring van Stadsmuur Nijmegen.

Artikel 7  Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Stadsmuur Nijmegen is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Stadsmuur Nijmegen, 01 – 06 – 2023